Kvalitetsplan och Miljöprogram

Kvalitetsplan
- Företagets målsättning är att utföra plattsättningsentreprenader av hög kvalitet genom att använda material med dokumenterat god kvalitet samt att plattsättarna som utför arbetet har bästa möjliga kompetens.

Kvalitetsarbetet är till för att förhindra felaktigheter på utfört arbete och levererat material.

Företaget är medlem i Byggentreprenörerna och därmed delägare i SAF och följer arbetsmarknadens lagar och avtal.

Företaget är medlem i PER, Plattsättnings Entreprenörers Riksförening, Sveriges enda branschorganisation för företag med plattsättning som huvudinriktning.

Vi är också medlemmar i Företagarnas Riksorganisation.

- Företagets personal vidareutbildas genom återkommande kurser som anordnas av Byggkeramikrådet och vid behov även andra lämpliga kurser som är nödvändiga för att uppnå högsta möjliga kompetens.

Samtlig personal träffas regelbundet för att utbyta erfarenhet och få information om tekniska nyheter, miljö- och kvalitetsfrågor.

Ansvarig för kvalitet, utförande och kontroll är Roland Warren. Ansvariga för montering och egenkontroll är samtliga plattsättare.

- Materialinköp sker hos företag som har egen kvalitets- och miljöpolicy, samt har dokumenterad information över alla aktuella produkter och som kan erbjuda det material som efterfrågas.

Vid montering följer vi leverantörernas monteringsanvisningar och arbetet utföres i enlighet med PER:s normer, branschregler och rekommendationer.

Kontrollplansbilagor upprättade av PER används för aktuellt monteringssystem, där beställaren så önskar.

Förekommer avvikelser rapporteras detta omgående till platsledningen.

- Skötselanvisningar, materialspecifikationer och dokumentation för kvalitetssäkring överlämnas till beställaren samt arkiveras av oss tillsammans med övriga entreprenadhandlingar.

Miljöprogram
1. Vi skall söka material som har minsta möjliga miljöpåverkan och har möjlighet till återanvändning eller återvinning.

2. Vi skall arbeta för att vår verksamhet skall ge minsta möjliga påverkan på såväl inre som yttre miljö.

3. Vi skall utöver gällande miljökrav, normer och förväntningar arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet.

4. Målmedveten hänsyn till de anställdas säkerhet och hälsa.

5. Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet.

6. Kontinuerlig utbildning och erfarenhetsåterföring är en naturlig del i vårt miljöarbete.